top of page
eventfotograaf-belgie-199.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

VEEL LEESPLEZIER

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 | Algemeenheden


1. Voor elke opdracht of levering zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, tenzij er een duidelijk omschreven en door beide partijen ondertekend contract bestaat.


2. Iedere opdrachtgever wordt verondersteld kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.


3. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen  overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MM Content en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


4. Wijzigingen in de persoons- en adresgegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk of via mail mede te delen aan MM Content. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die MM Content als gevolg daarvan lijdt. 


Artikel 2 | Offertes


1. De offertes en bestekken van MM Content zijn slechts indicatief. Hun duur en geldigheid bedraagt maximum 30 dagen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling door MM Content.


2. De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.


3. Elke bestelling, ongeacht deze via een officiële bestelbon gaat, of per mail werd bevestigd, of elke bestelling van een dienst zonder dat een voorafgaande offerte-aanvraag door de klant werd aangevraagd, veronderstelt de kennis en aanvaarding van onze tarieven, prijzen en algemene verkoopsvoorwaarden door de klant en is bindend.


4. Prijsverhogingen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door MM Content aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


5. De offertes en bestekken van MM Content worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.


Artikel 3 | Bestellingen


1. Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon, de bevestiging van de offerte zowel schriftelijk of via mail, of via bevestiging van de aanvraag van een bepaalde job of dienst door de klant via mail. MM Content is gerechtigd een voorschot te vragen van 35% op de volledige prijs van de bestelling.


2. Een nieuw contract met betrekking tot hetzelfde product en/of dezelfde dienst vervangt alle eerder gesloten overeenkomsten.


3. MM Content heeft het recht opdrachtgevers te weigeren of uit te sluiten van bepaalde of alle diensten welke zij aanbiedt.


Artikel 4 | Prijzen


1. Alle door MM Content opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn enkel indicatief en steeds exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. MM Content is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.


Artikel 5 | Facturen


1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 3% per maand vanaf de vervaldag verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro. Bij gerechtelijke vervolging wordt het bruto-factuurbedrag verhoogd met 20% plus intresten. Gerechtskosten vallen ten laste van de klant. Het niet-betalen van een vervallen factuur stelt ons vrij de in-uitvoer zijnde bestellingen in te houden; in dat geval kan de koper geen aanspraak meer maken op de gegarandeerde leveringstermijn van de verkoper.


2. Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen acht (8) dagen na de datum op de rekening aan MM Content kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de MM Content een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 


3. Elk protest van de factuur dient binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan MM Content te worden meegedeeld.


4. Bij gebrek aan volledige betaling, zullen de werken, leveringen, goederen of prestaties kunnen worden ingehouden voor de verschuldigde bedragen.


5. Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van MM Content op de opdrachtgever onmiddellijk invorderbaar.


6. Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft MM Content het recht elke deellevering te factureren. 


7. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en MM Content andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is MM Content bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.


8. Voorts is de opdrachtgever gehouden MM Content te vergoeden voor alle kosten, die MM Content maakt ter incasso van de openstaande bedragen. MM Content hoeft niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten door MM Content zijn gemaakt. 


9. Bij te late betaling behoudt MM Content zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren.


Artikel 6 | Termijnen en levering


1. Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bestelbon, en zijn niet bindend. Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.


2. De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van elementen die MM Content nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs.


3. Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering, geen invloed hebben op een volgende levering.


4. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is MM Content gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.


5. Alle verzendingen van goederen geschieden steeds op risico van de koper. Alle verpakkings en verzendingskosten zijn ten laste van de klant, welk ook het factuurbedrag is.


Artikel 7 | Annulering van de bestellingen


1. Bij eventuele schorsing van een order door de klant na ondertekening van de bestelbon, zal de klant verplicht worden de reeds gemaakte onkosten door MM Content te betalen als schadevergoeding, vermeerderd met 25%.

 

2. Bij annulering van een video- of fotografieopdracht waarvoor een overeenkomst werd afgesloten met MM Content en een vaste data werd vrijgehouden in de agenda van MM Content, dient de klant 20% van het totaalbedrag van de offerte als schadevergoeding te betalen.


Artikel 8 | Duur van de overeenkomst


1. Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde of onbepaalde duur, kan door elk der partijen uitsluitend schriftelijk, per reguliere post worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. 


2. Een overeenkomst, aangegaan voor een bepaalde duur, kan door de afnemer worden verlengd tegen het einde van de termijn. Wordt zo’n overeenkomst een tweede maal verlengd, dan wordt het automatisch en zonder verwittiging van MM Content een overeenkomst van onbepaalde duur. 


Artikel 9 | Beëindiging van een overeenkomst


1. Indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens MM Content niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is MM Content bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door MM Content geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveringen blijven in stand.


2. Indien MM Content bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.


3. In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever heeft MM Content recht op een redelijke vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst, inhoudende een vergoeding van gemaakte kosten, een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden.


4. Opzegging dient steeds schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Het moment waarop MM Content de opzegging ontvangt wordt beschouwd als opzegdatum.


Artikel 10 | Materialen en ter beschikking gestelde goederen


1. Beeldmateriaal of teksten, die door de opdrachtgever worden aangeleverd via eender welke digitale of elektronische manier, papier of eender welke andere drager, en die dienen ter voorbereiding of ontwikkeling van producten of diensten die door MM Content moeten uitgewerkt worden, hoeven niet terug bezorgd te worden, tenzij andersluidende schriftelijke bepaling. 


2. De opdrachtgever vrijwaart MM Content voor elk beroep van derden betreffende de werken, documenten, informatie of elementen die zijn geleverd ter uitvoering van de opdracht door MM Content.


3. De opdrachtgever ontslaat MM Content uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid bij gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies van goederen die door hem ter beschikking werden gesteld van MM Content door om het even welke reden, behoudens opzet of grove schuld van MM Content.


4. De opdrachtgever draagt alle risico’s, verantwoordelijkheden en kosten van de door MM Content in het kader van de bestelling ter beschikking gestelde goederen, documenten, projecten, enz...


Artikel 11 | Klachten - aansprakelijkheid


1. Om aanvaard te worden moeten alle klachten binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur aangetekend ingediend zijn.


2. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van MM Content zouden teweegbrengen, ontslaan MM Content in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.


3. De afgifte van de ondertekende en gedateerde “goed voor verwerking” of “goed voor druk” ontslaat MM Content van elke aansprakelijkheid in verband met fouten nadien vastgesteld. Dit document blijft mijn eigendom en vormt het bewijsmiddel in geval van geschil.


4. MM Content zal zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal MM Content echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties.


5. MM Content is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar MM Content weinig of geen invloed op kan uitoefenen. MM Content kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.


6. MM Content is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.


7. Indien de opdrachtgever nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van acht (8) dagen te lopen op het ogenblik van de ontvangst van de factuur.


8. De gebreken aan een deel van de levering geven niet het recht aan de cliënt het geheel van de levering te weigeren.


9. De aansprakelijkheid van MM Content beperkt zich tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere vergoeding.


10. De opdrachtgever blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld werden, verbonden aan de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.


11. De opdrachtgever vrijwaart MM Content voor alle aanspraken van derden.


12. MM Content is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van MM Content. 


13. Indien het geleverde na de oplevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, vervalt elk recht tot klacht.


14. MM Content is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MM Content is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


15. Bij staken van diensten door MM Content zal de opdrachtgever geen schadevergoeding kunnen eisen.


Artikel 12 | Overmacht


1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.


2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MM Content opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor MM Content niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


3. Indien MM Content bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13 | Intellectuele rechten


1. Creaties verzorgd door MM Content blijven altijd onvervreemdbaar mijn eigendom, zowel moreel als intellectueel, en zijn niet door de klant opeisbaar, tenzij er uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.


2. Behoudens andersluidend beding, blijft MM Content alleen titularis van de auteursrechten en naburige rechten op de, in kader van de haar toevertrouwde opdracht, uitgevoerde werken en prestaties zoals bijvoorbeeld software, grafisch materiaal, websites, concepten, adviezen, rapporten, beeldmateriaal, enz…. Ze blijven het onvervreemdbaar eigendom van MM Content en mogen zonder schriftelijke toestemming op generlei wijze worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voorwerp uitmaken van de bestelling. Noch mogen ze worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door MM Content bij derden ingekochte producties blijft eigendom van deze derden.


3. Indien MM Content beschadiging constateert aan haar uitgevoerde werken en prestaties zonder daarvoor toestemming te hebben verleend, behoudt MM Content zich het recht voor, de rechten aan de opdrachtgever te verkopen, of herstel tot oorspronkelijke staat te eisen, of het beschadigde product definitief te verwijderen. 


4. MM Content is gerechtigd de werken en prestaties, die hij voor de opdrachtgever uitvoerde, te vertonen aan potentiële opdrachtgevers.


5. Bij elk gebruik van de geleverde werken en prestaties door MM Content, dient er een bronvermelding te zijn van MM Content (Copyright © MM Content - www.mmcontent.be).


6. MM Content behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Extra voorwaarden specifiek van toepassing op de domeinnaam registratie en webhosting activiteiten van MM Content


Artikel 14 | De overeenkomst


1. Een overeenkomst betreffende hosting komt tot stand op de dag waarop het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend per reguliere post in het bezit is gekomen van MM Content, of de bestelling via e-mail werd bevestigd. Activering van een website of hostingaccount geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van deze schriftelijke opdracht. 


2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van twaalf (12) maanden, tenzij anders overeengekomen. 


3. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 


4. Indien uw account wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van uw account worden verwijderd (data/websites/emailadressen, -aliassen en mailinglists).


5. Bij opzeggingen in de loop van een betalingstermijn door de opdrachtgever zal geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaatsvinden. 


6. De klant is bevoegd de overeenkomst binnen vijftien (15) kalenderdagen na totstandkoming ervan de overeenkomst te annuleren mits betaling van de reeds gemaakte kosten, zijnde de eventuele opstartkost met een minimum van 50 euro.


7. De klant moet een functionerend e-mailadres hebben dat bij bestelling aan MM Content bekend gemaakt wordt. MM Content en de klant zijn verplicht dit e-mailadres te gebruiken voor officiële communicatie.


Artikel 15 | Het gebruik van de faciliteiten


1. Alle aanvragen voor domeinnaam registratie en webhosting door de opdrachtgever worden aangevraagd op naam van MM Content en blijven onze eigendom. tenzij anders overeengekomen. MM Content stelt deze ter beschikking van de opdrachtgever met in achtneming van de in dit artikel (Artikel 15: Het gebruik van de faciliteiten) genoemde punten.


2. Huidige overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van twaalf (12) maanden vanaf de datum van huidige overeenkomst, en zal jaarlijks automatisch worden vernieuwd voor een zelfde periode van twaalf (12) maanden, indien er uiterlijk drie (3) maanden voor de komende vervaldag geen aangetekende opzeg wordt verstuurd door één van de partijen.


3. De klant zal de MM Content faciliteiten niet gebruiken voor het opslaan, ter beschikking stellen of publiceren van eender welke afbeelding of tekst welke kan beschouwd worden als zijnde obsceen, pornografisch, ontuchtig, racistisch, cultureel, relgieus of ingaande tegen de algemeen beschouwde moraal of die anderszins kwetsend genoemd kan worden. MM Content heeft hierbij het recht om zelf te bepalen welk materiaal al dan niet onder bovenvermelde categorieën valt en mag zulk materiaal zonder waarschuwing verwijderen.


4. De klant zal de MM Content faciliteiten niet gebruiken voor het ter beschikking stellen of verspreiden van software die valt onder het auteursrecht, tenzij de klant volledig zelf alle rechten van deze software in handen heeft voor het publiceren en/of verkopen ervan.


5. De klant zal de MM Content faciliteiten niet gebruiken voor het verzenden of ontvangen van antwoorden op zogenaamde “bulk commercial email”, noch zal de klant de faciliteiten gebruiken voor het versturen van ongevraagde email (spamming) in welke vorm dan ook. Noch zal de klant de MM Content faciliteiten gebruiken voor het schaden van eender welke internet gebruiker, op welke wijze dan ook.


6. De klant zal aan derden niet toestaan dat de MM Content faciliteiten gebruikt worden voor het overtreden van de zonet vernoemde punten 3, 4 en 5.


7. De klant geeft MM Content het recht om grote hoeveelheden of verdachte datatransferts te onderzoeken of deze niet ingaan tegen deze algemene voorwaarden.


8. MM Content behoudt zich het recht om grote bestanden te verhuizen naar een andere server indien dit nodig zou blijken voor een goede en effectieve dienstverlening en beschikbaarheid van deze bestanden. 


9. De klant verklaart hierbij geen enkele poging te ondernemen, onder welke vorm dan ook, om niet-geautoriseerde toegang te bekomen tot de servers en het netwerk welke MM Content ter beschikking stelt. Het niet naleven van deze verklaring kan leiden tot gerechterlijke vervolging en het onmiddellijk stopzetten van het aan de klant toegewezen account, zonder enig voorafgaande waarschuwing en/of terugbetaling van eventueel reeds uitgevoerde betalingen.


10. Klanten zullen het door hen gehuurde account niet onderverhuren, transfereren, verkopen of ter beschikking stellen aan derden zonder het voorafgaande akkoord van MM Content. MM Content behoudt het recht om dergelijke verzoeken al dan niet te aanvaarden.


11. De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de electronische gegevens die beschikbaar gesteld worden op zijn account. De klant draagt alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade die berokkend wordt ten gevolge van het opslaan of verdelen van zijn/haar electronische gegevens die resulteren in een inbreuk op eender welke lokale, regionale, nationale of internationale wetgeving of reglementering.


12. De overeengekomen prijzen gelden in geval van webhosting voor het overeengekomen aantal megabytes. Bij overschrijding van het overeengekomen aantal megabytes zal een bijkomende vergoeding door de klant dienen betaald te worden in verhouding tot de overschrijding (upgrade na drie (3) maanden). Huidige bepaling verleent de klant alleszins geen toelating tot overschrijding van het overeengekomen aantal megabytes, en maakt voorbehoud voor de schade welke MM Content hierdoor zou lijden.


Artikel 16 | Betaling


1. Voor elke betaling zal door MM Content een factuur opgesteld worden. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. 


2. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de hosting door MM Content. 


3. Tot het moment waarop de betaling voor een prestatie is ontvangen blijft MM Content formeel eigenaar van hetgeen uit haar prestaties voortvloeit zoals de Website, haar eventuele opbrengsten, enz.


4. Aanmaak kosten (setup fees) voor uw server of voor veranderingen aan uw server worden niet terugbetaald.


5. Factuur zal één maand voor het verstrijken van het termijn worden verstuurd. 


6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


7. Indien MM Content aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 17 | Aansprakelijkheid


1. MM Content kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. MM Content is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 


2. De huurder verklaart MM Content direct op de hoogte te stellen indien de client aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt die verband houden met activiteiten van huurder op het internet.


3. De klant begrijpt en aanvaardt dat er zich tijdelijke onderbrekingen van om het even welke internetdiensten kunnen voordoen, alsook in de uitvoering van huidige overeenkomst, en dat dit alles normaal dient aanvaard te worden.


4. MM Content aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade die ontstaat door niet of gebrekkig functioneren van telefoonaansluitingen, telefoon- of kabelnetwerken, het internet, virtual en dedicated internetservers en virtual hosting sites, voor zover dat niet aan schuld van MM Content of die van de verhuurder van de webruimte te wijten is. Evenmin zullen dergelijke onderbrekingen aan de klant het recht kunnen verschaffen om enige terugbetaling van MM Content te vorderen, of om de overeenkmst voortijdig te beëindigen.
5. In geval van blijvend niet of gebrekkig functioneren is MM Content gehouden de opdrachtgever, indien deze dit wenst, adequaat te informeren en adviseren over alternatieve mogelijkheden. De opdracht hiertoe vormt een afzonderlijk contract.


Extra voorwaarden specifiek voor de website ontwikkeling activiteiten van MM Content


Artikel 18 | Algemeen


1. Een overeenkomst betreffende webdesign komt tot stand op de dag waarop een kopie van de offerte getekend en volledig naar waarheid is ingevuld via wederzijdse acceptatie op een tijdstip waarop de geldigheid van de offerte van kracht is en schriftelijk per reguliere post in het bezit is gekomen van MM Content, of de bestelling via e-mail werd bevestigd. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden. 


2. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de standaard levertermijn van een website 45 werkdagen te tellen vanaf de dag dat MM Content het laatste noodzakelijke materiaal voor de ontwikkeling van de website van de klant ontvangen heeft. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van MM Content zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.


3. MM Content heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: 

 

 • 3.1. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het internet;

 • 3.2. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; 

 • 3.3. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; 

 • 3.4. opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

Artikel 19 | Garantie


1. Gedurende 14 dagen na de datum van oplevering heeft de opdrachtgever volledige garantie op taal- en programmeerfouten indien deze geconstateerd worden op Google Chrome of Mozilla Firefox.


2. Uitgesloten van garantie zijn technische problemen (of anderszins) die ontstaan als gevolg van het niet juist of niet volledig installeren van de browser van welk merk ook of die ontstaan als gevolg van het niet correct gebruik van de browser door de gebruiker of bezoeker van de website. Eveneens uitgesloten zijn de problemen die ontstaan door het niet correct kunnen behandelen van een HTML-pagina door een browser van gelijk welk merk.


3. Garanties vervallen indien er wijzigingen zijn aangebracht in de website door opdrachtgever of derden.


Artikel 20 | Geschillen


1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Bij een conflict van verschillende rechtsregels in de tijd, geldt het recht dat van toepassing was op het ogenblik dat de verbintenis uitgevoerd werd of diende uitgevoerd te worden.


2. Zo een minnelijke regeling ingeval van een geschil uitgesloten is, worden alle geschillen door de Belgische rechtbank van Tongeren behandeld.

MEERSKAT

Algemene voorwaarden huur photobooth

Meerskat is een onderdeel van de onderneming MM Content BV.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze onderneming worden gesloten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege.

1. ALGEMENE AFSPRAKEN

 • Door een opdracht aan Meerskat toe te kennen, gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden.

 • Alle vermelde prijzen zijn in euro en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

 • De hotobooth wordt in overleg geplaatst en opgehaald door Meerskat of in opdracht van Meerskat. Het moment van plaatsing wordt in onderling overleg overeengekomen met de huurder en de beheerder van de locatie waar de gehuurde goederen geplaatst worden.

 • Bij een verplaatsing boven 30 km gerekend vanuit Tongeren zal er een extra vergoeding aangerekend worden van 0.50 euro/km.

 • De huurder voorziet een stopcontact dat voldoet aan de wettelijke normen en aansluitbaar is binnen 10 meter van de locatie waar de photobooth geplaatst dient te worden.

 • Bij aankomst moet de photobooth onmiddellijk geinstalleerd kunnen worden zonder hinder van andere materialen zoals tafels, stoelen,…

 • De photobooth wordt uitsluitend geplaatst in een overdekte omgeving met een stabiele, droge vloer en met voldoende beschutting voor de weersomstandigheden. Indien dit niet mogelijk blijkt, behoudt Meerskat zich het recht af te zien van de plaatsing. Gemaakte onkosten zijn voor rekening van de huurder.

 • Indien de huurder de ophaling van de photobooth op het afgesproken moment onmogelijk maakt, heeft Meerskat het recht om een schadevergoeding aan te rekenen, overeenkomstig de vertraging van de teruggave.

 • De huurder dient Meerskat te allen tijde toegang te verschaffen tot de photobooth.

 • De photobooth blijft te allen tijde eigendom van Meerskat. De huurder dient elke aanspraak door derden op deze goederen af te wijzen.

 • Het onderverhuren van de photobooth is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen met Meerskat.

 • Indien niet alle voorziene afdrukken werden opgebruikt tijdens de huurperiode, heeft de huurder niet het recht om nadien bijkomende afdrukken te vragen.

2. CORRECT GEBRUIK VAN DE GEHUURDE GOEDEREN

 • Het is verboden de photobooth na plaatsing te verplaatsen.

 • Vervoer en plaatsing gebeurt steeds door personeel van Meerskat of in opdracht van Meerskat.

 • Het is verboden om de instellingen van de photobooth of de bekabelingen te veranderen, die door ons zijn ingesteld of aangebracht.

 • Indien de huurperiode meerdere dagen betreft dient u het bijgeleverde fotopapier zelf te vervangen. Hiervoor onvangt u een instructievideo. Tevens wordt de werking van het vervangen van het fotopapier te plaatse aan u uitgelegd door een medewerker van Meerskat. 

 • Bij beschadiging of vervuiling van de photobooth draagt de huurder de volledige herstel- en/of vervangingskost. Hieronder vallen de bekabeling, het touch screen, de printer, het fototoestel, de flitser, de interne computer en het volledige omhulsel van de photobooth, inclusief poten.

 • Bij diefstal van de photobooth draagt de huurder de volledige vervangingskost, gerekend aan de nieuwwaarde van de verschillende onderdelen.

 • Meerskat engageert zich om enkel materiaal in perfecte staat te verhuren. De huurder is verplicht om Meerskat per mail hallo@meerskat.be onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. Indien de huurder deze melding niet of niet tijdig maakt, kan de klant aansprakelijk worden gesteld voor vastgestelde gebreken. Indien de klant het gebrek niet onmiddellijk meldt, is Meerskat evenmin aansprakelijk voor schade door toedoen van dat bepaalde gebrek.

 • Meerskat garandeert de werking van de photobooth niet langer indien de stekker van het toestel uit het stopcontact verwijderd wordt door andere personen dan medewerkers van Meerskat of in opdracht van Meerskat.

 • Meerskat behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren of vroegtijdig te beëindigen door onveilige of dreigende situaties. Bij vroegtijdige beëindiging dient het volledige factuurbedrag door de huurder betaald te worden.

3. BETALING EN WAARBORG

 • Bij reservaties via de website www.meerskat.be of via email hallo@meerskat.be wordt een voorschot gevraagd van €200 ter bevestiging. De reservatie wordt slechts definitief na betaling van het voorschot op rekening van MM Content BV.

 • Bij annulatie na de bevestiging van de reservatie en dit buiten 2 maanden voor aanvang van het evenement wordt er een vergoeding aangerekend die 30% bedraagt van de totaalprijs. Het betaalde voorschot wordt van deze vergoeding in mindering gebracht.

 • Bij annulatie binnen 2 maanden voor aanvang van het evenement wordt er een vergoeding aangerekend die 50% bedraagt van de totaalprijs. Het betaalde voorschot wordt van deze vergoeding in mindering gebracht.

 • Bij annulatie binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt er een vergoeding aangerekend die 80% bedraagt van de totaalprijs. Het betaalde voorschot wordt van deze vergoeding in mindering gebracht.

 • Indien Meerskat een huurwaarborg heeft ingehouden, wordt deze na het correct retourneren van de goederen, cash of per bankoverschrijving terugbetaald. Indien nodig kan deze huurwaarborg volledig of gedeeltelijk ingehouden worden als voorschot op herstellingen, herconditioneringen of vervangingskosten of als extra huur in geval van laattijdig retourneren.

 • Het overeengekomen bedrag dient cash of per bankoverschrijving na de prestatie afgerekend te worden. De factuur wordt per e-mail toegestuurd. Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Partijen komen overeen dat, in geval van betwisting, de rechtbanken in het territoriaal toepassingsgebied van Tongeren bevoegd zijn en het Belgische recht van toepassing is.

 • Klachten kunnen geen aanleiding geven tot uitstel van betaling.

 • Klachten dienen ons binnen 8 dagen na het verzenden van de factuur via aangetekend schrijven te bereiken.

4. AANSPRAKELIJKHEID

 • Meerskat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de verbintenis in geval van overmacht (brand, waterschade, diefstal, ziekte, extreme weersomstandigheden, …). Indien Meerskat de verbintenis niet kan nakomen om één van deze redenen, worden de betaalde voorschotten onverwijld terugbetaald.

 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan de photobooth en bijgeleverde accessoires veroorzaakt door derden tijdens de huurperiode.

 • Meerskat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige plaatsing of ophaling omwille van redenen buiten de wil van Meerskat.

 • Meerskat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die gevolgen hebben voor het verloop van het evenement.

 • Voor het emailen van beelden vanaf de photobooth is een stabiele en sterke WiFi-verbinding vereist op de locatie waar de photobooth wordt geplaatst. Meerskat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onvoldoende sterk signaal.

 • De organisator gaat akkoord dat door Meerskat genomen foto’s en video’s van de opstelling van de photobooth mogen gebruikt worden als promotiemateriaal op www.meerskat.be als ook op diens sociale media kanalen.

 • Beelden die door de photobooth worden gemaakt, worden in geen geval gebruikt voor promotie of aan derden overgemaakt zonder toestemming van de huurder, in overeenstemming met de geldende GDPR-wetgeving.

 • De beelden die door de photobooth worden genomen worden binnen de 5 werkdagen via WeTransfer aan de huurder bezorgd.

 • Meerskat kan niet aansprakelijk worden gesteld indien door omstandigheden de beelden die door de photobooth worden genomen niet binnen 5 dagen worden bezorgd aan de huurder.

 • De huurder is verplicht om in regel te zijn met alle wettelijke verplichtingen en vergunningen. Meerskat kan hier in geen geval (mede) voor aansprakelijk worden gesteld.

 • De huurder dient ook in regel te zijn met de verplichte verzekeringen indien dit van toepassing is.

 • De huurder is eveneens aansprakelijk voor schade indien de eigenaar van de eventlocatie niet in regel is met de wettelijk verplichte (brand)verzekeringen.

 • Voor geschillen met Meerskat zijn enkel de rechtbanken met rechtsmacht in het territoriaal toepassingsgebied van Tongeren bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.

 • De klant dient onderhavige algemene voorwaarden samen met de offerte ondertekend terug te bezorgen. In elk geval zal de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden geacht worden aanvaard te zijn indien de werken worden aangevat, de bestelling wordt geplaatst, of de opdracht wordt uitgevoerd.

bottom of page